Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc địa lý

Tham chiếu cấu trúc địa lý

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

int32_t geofence_id
Dữ liệu địa lý * dữ liệu
GeofenceOptions * tùy chọn

miêu tả cụ thể

Cấu trúc Geofence

Định nghĩa tại dòng 757 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

Dữ liệu GeofenceData *

Định nghĩa ở dòng 759 của tệp fused_location.h .

int32_t geofence_id

Định nghĩa tại dòng 758 của tệp fused_location.h .

Tùy chọn GeofenceOptions *

Định nghĩa ở dòng 760 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: