Tham chiếu GeofenceCircle Struct

Tham chiếu GeofenceCircle Struct

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

gấp đôi vĩ độ
gấp đôi kinh độ
gấp đôi bán kính_m

miêu tả cụ thể

Hàng rào địa lý hình tròn được biểu thị bằng vĩ độ / dài / bán kính

Định nghĩa tại dòng 699 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

vĩ độ kép

Định nghĩa ở dòng 700 của tệp fused_location.h .

kinh độ kép

Định nghĩa tại dòng 701 của tệp fused_location.h .

bán kính gấp đôi_m

Định nghĩa tại dòng 702 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: