Tham chiếu cấu trúc GnssSvStatus

Tham chiếu cấu trúc GnssSvStatus

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
int num_svs
GnssSvInfo gnss_sv_list [ GNSS_MAX_SVS ]

miêu tả cụ thể

Đại diện cho trạng thái SV.

Định nghĩa tại dòng 641 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

GnssSvInfo gnss_sv_list [ GNSS_MAX_SVS ]

Trỏ tới một mảng thông tin SV cho tất cả các chòm sao GNSS, ngoại trừ GPS, được báo cáo bằng sv_list

Định nghĩa tại dòng 651 của tệp gps.h.

int num_svs

Số SV GPS hiện có thể nhìn thấy, đề cập đến các SV được lưu trữ trong sv_list

Định nghĩa tại dòng 646 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GnssSvStatus)

Định nghĩa tại dòng 643 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h