Tham chiếu cấu trúc GnssSystemInfo

Tham chiếu cấu trúc GnssSystemInfo

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
uint16_t year_of_hw

miêu tả cụ thể

Cung cấp thông tin về mức độ mới của phần cứng và phần mềm GPS / GNSS.

Thông tin này sẽ có sẵn cho các Ứng dụng Kiểm tra Android. Nếu một HAL GPS không cung cấp thông tin này, nó sẽ được coi là "2015 hoặc sớm hơn".

Nếu một HAL GPS cung cấp thông tin này, thì những năm mới hơn sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn CTS mới hơn. Ví dụ: nếu ngày là năm 2016 trở lên, thì hỗ trợ GpsMeasurement cấp N + sẽ được xác minh.

Định nghĩa ở dòng 758 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

size_t size

Đặt thành sizeof (GnssSystemInfo)

Định nghĩa ở dòng 760 của tệp gps.h.

uint16_t year_of_hw

Định nghĩa tại dòng 763 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h