Tham chiếu cấu trúc GpsData

Tham chiếu cấu trúc GpsData

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
size_t số_lượng_đo_lượng
GpsMeasurement phép đo [ GPS_MAX_MEASUREMENT ]
GpsClock đồng hồ

miêu tả cụ thể

Cấu trúc kế thừa để đại diện cho việc đọc các phép đo GPS. Không được dùng nữa, sẽ bị loại bỏ trong bản phát hành Android tiếp theo. Sử dụng GnssData để thay thế.

Định nghĩa ở dòng 1917 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

Đồng hồ GpsClock

Đồng hồ GPS đọc thời gian.

Định nghĩa ở dòng 1924 của tệp gps.h.

size_t Measure_count

Định nghĩa ở dòng 1920 của tệp gps.h.

Định nghĩa ở dòng 1921 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GpsData)

Định nghĩa ở dòng 1919 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h