Tham chiếu cấu trúc GpsDebugInterface

Tham chiếu cấu trúc GpsDebugInterface

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
size_t (* get_internal_state ) (char * buffer, size_t bufferSize)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ DEBUG.

Định nghĩa tại dòng 871 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

size_t (* get_internal_state) (char * buffer, size_t bufferSize)

Hàm này sẽ trả về bất kỳ thông tin nào mà triển khai gốc muốn đưa vào một báo cáo lỗi.

Định nghĩa tại dòng 879 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GpsDebugInterface)

Định nghĩa tại dòng 873 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h