Tham chiếu cấu trúc GpsMeasurementCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsMeasurementCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
gps_measurement_callback Measure_callback
gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 1968 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

Định nghĩa ở dòng 1972 của tệp gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1971 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GpsMeasurementCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 1970 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h