Tham chiếu cấu trúc GpsNavigationMessageCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsNavigationMessageCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
gps_navigation_message_callback navigation_message_callback
gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 2143 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

Định nghĩa tại dòng 2147 của tệp gps.h.

gps_navigation_message_callback navigation_message_callback

Định nghĩa tại dòng 2146 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GpsNavigationMessageCallbacks)

Định nghĩa ở dòng 2145 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h