Tham chiếu cấu trúc GpsNiCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

gps_ni_notify_callback thông báo_cb
gps_create_thread create_thread_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại GPS NI.

Định nghĩa tại dòng 1094 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa ở dòng 1100 của tệp gps.h.

gps_ni_notify_callback notification_cb

Gửi yêu cầu thông báo từ HAL tới GPSLocationProvider.

Định nghĩa tại dòng 1099 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h