Tham chiếu cấu trúc GpsNiInterface

Tham chiếu cấu trúc GpsNiInterface

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
void (* init ) ( GpsNiCallbacks * gọi lại)
void (* phản ứng ) (int notif_id, GpsUserResponseType USER_RESPONSE)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng cho hỗ trợ do Mạng khởi tạo (NI).

Định nghĩa tại dòng 1106 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

void (* init) ( GpsNiCallbacks * callbacks)

Đăng ký các lệnh gọi lại để HAL sử dụng.

Định nghĩa tại dòng 1112 của tệp gps.h.

void (* response) (int notif_id, GpsUserResponseType user_response)

Gửi phản hồi tới HAL.

Định nghĩa tại dòng 1115 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (GpsNiInterface)

Định nghĩa tại dòng 1109 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h