Tham chiếu cấu trúc GpsStatus

Tham chiếu cấu trúc GpsStatus

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
GpsStatusValue trạng thái

miêu tả cụ thể

Đại diện cho trạng thái.

Định nghĩa tại dòng 551 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

size_t size

đặt thành sizeof (GpsStatus)

Định nghĩa tại dòng 553 của tệp gps.h.

Trạng thái GpsStatusValue

Định nghĩa tại dòng 554 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h