Tham khảo cấu trúc GpsXtraCallbacks

Tham khảo cấu trúc GpsXtraCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

gps_xtra_download_request tải về_request_cb
gps_create_thread tạo_thread_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại cho giao diện XTRA.

Định nghĩa tại dòng 852 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 854 của file gps.h.

gps_xtra_download_request tải xuống_request_cb

Định nghĩa tại dòng 853 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h