Tham chiếu cấu trúc Sha1CertificateFingerprint

Tham chiếu cấu trúc Sha1CertificateFingerprint

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

u_char dữ liệu [20]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa loại cho Dấu vân tay SHA1 được sử dụng để xác định Chứng chỉ X.509 Vân tay là bản tóm tắt của Chứng chỉ DER nhận dạng duy nhất nó.

Định nghĩa tại dòng 973 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

dữ liệu u_char [20]

Định nghĩa tại dòng 974 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h