Tham chiếu cấu trúc hoạt động_event

Tham chiếu cấu trúc hoạt động_event

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

uint32_t loại sự kiện
uint32_t hoạt động
int64_t dấu thời gian
int32_t dành riêng [4]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 106 của file hoạt động_recognition.h .

Tài liệu hiện trường

hoạt động uint32_t

Định nghĩa tại dòng 114 của file hoạt động_recognition.h .

uint32_t sự kiện_type

Định nghĩa tại dòng 108 của file hoạt động_recognition.h .

int32_t dành riêng[4]

Định nghĩa tại dòng 120 của file hoạt động_recognition.h .

dấu thời gian int64_t

Định nghĩa tại dòng 117 của file hoạt động_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: