Tham chiếu cấu trúc activity_recognition_callback_procs

Tham chiếu cấu trúc activity_recognition_callback_procs

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

void (* activity_callback ) (const struct activity_recognition_callback_procs * procs, const activity_event_t * event, int count)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 145 của tệp activity_recognition.h .

Tài liệu thực địa

void (* activity_callback) (const struct activity_recognition_callback_procs * procs, const activity_event_t * event, int count)

Định nghĩa ở dòng 150 của tệp activity_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: