Tham chiếu cấu trúc activity_recognition_device

Tham chiếu cấu trúc activity_recognition_device

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

hw_device_t phổ thông
void (* register_activity_callback ) (const struct activity_recognition_device * dev, const activity_recognition_callback_procs_t * callback)
int (* enable_activity_event ) (const struct activity_recognition_device * dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type, int64_t max_batch_report_latency_ns)
int (* disable_activity_event ) (const struct activity_recognition_device * dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type)
int (* flush ) (const struct activity_recognition_device * dev)
void (* Reser_procs [16-4]) (vô hiệu)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 154 của tệp activity_recognition.h .

Tài liệu thực địa

Các phương pháp phổ biến của thiết bị ghi nhận hoạt động. Đây phải là thành viên đầu tiên của activity_recognition_device vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t tới activity_recognition_device trong các ngữ cảnh mà ở đó, hw_device_t tham chiếu tới activity_recognition_device .

Định nghĩa ở dòng 161 của tệp activity_recognition.h .

int (* disable_activity_event) (const struct activity_recognition_device * dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type)

Định nghĩa ở dòng 214 của tệp activity_recognition.h .

int (* enable_activity_event) (const struct activity_recognition_device * dev, uint32_t activity_handle, uint32_t event_type, int64_t max_batch_report_latency_ns)

Định nghĩa ở dòng 207 của tệp activity_recognition.h .

int (* flush) (const struct activity_recognition_device * dev)

Định nghĩa ở dòng 225 của tệp activity_recognition.h .

void (* register_activity_callback) (const struct activity_recognition_device * dev, const activity_recognition_callback_procs_t * callback)

Định nghĩa ở dòng 167 của tệp activity_recognition.h .

void (* Reser_procs [16 - 4]) (vô hiệu)

Định nghĩa ở dòng 228 của tệp activity_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: