Tham chiếu cấu trúc activity_recognition_module

Tham chiếu cấu trúc activity_recognition_module

#include < activity_recognition.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung
int (* get_supported_actiilities_list ) (mô-đun struct activity_recognition_module *, char const * const ** activity_list)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 123 của tệp activity_recognition.h .

Tài liệu thực địa

Các phương pháp chung của mô-đun ghi nhận hoạt động. Đây phải là thành viên đầu tiên của activity_recognition_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới activity_recognition_module trong ngữ cảnh mà nó được biết là hw_module_t tham chiếu tới activity_recognition_module .

Định nghĩa ở dòng 130 của tệp activity_recognition.h .

int (* get_supported_actiilities_list) (struct activity_recognition_module * module, char const * const ** activity_list)

Định nghĩa tại dòng 139 của tệp activity_recognition.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: