Tham chiếu cấu trúc bổ sung_info_event_t

Tham chiếu cấu trúc bổ sung_info_event_t

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

int32_t loại hình
int32_t nối tiếp
liên hiệp {
int32_t data_int32 [14]
float data_float [14]
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 970 của tệp cảm biến.h.

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }
float data_float [14]

Định nghĩa ở dòng 976 của tệp cảm biến.h.

int32_t data_int32 [14]

Định nghĩa ở dòng 975 của tệp cảm biến.h.

int32_t nối tiếp

Định nghĩa tại dòng 972 của tệp cảm biến.h.

kiểu int32_t

Định nghĩa tại dòng 971 của tệp cảm biến.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / cảm biến.h