Tham chiếu cấu trúc audio_buffer_s

Tham chiếu cấu trúc audio_buffer_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

size_t frameCount
liên hiệp {
void * thô
int32_t * s32
int16_t * s16
uint8_t * u8
}

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 779 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

liên hiệp { ... }
size_t frameCount

Định nghĩa ở dòng 780 của tệp audio_effect.h .

void * thô

Định nghĩa ở dòng 782 của tệp audio_effect.h .

int16_t * s16

Định nghĩa ở dòng 784 của tệp audio_effect.h .

int32_t * s32

Định nghĩa ở dòng 783 của tệp audio_effect.h .

uint8_t * u8

Định nghĩa ở dòng 785 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h