Tham chiếu cấu trúc audio_hw_device

Tham chiếu cấu trúc audio_hw_device

#include < audio.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t phổ thông
uint32_t (* get_supported_devices ) (const struct audio_hw_device * dev)
int (* init_check ) (const struct audio_hw_device * dev)
int (* set_voice_volume ) (struct audio_hw_device * dev, float volume)
int (* set_master_volume ) (struct audio_hw_device * dev, float volume)
int (* get_master_volume ) (struct audio_hw_device * dev, float * volume)
int (* set_mode ) (struct audio_hw_device * dev, audio_mode_t mode)
int (* set_mic_mute ) (struct audio_hw_device * dev, bool state)
int (* get_mic_mute ) (const struct audio_hw_device * dev, bool * state)
int (* set_parameters ) (struct audio_hw_device * dev, const char * kv_pairs)
char * (* get_parameters ) (const struct audio_hw_device * dev, const char * key)
size_t (* get_input_buffer_size ) (const struct audio_hw_device * dev, const struct audio_config * config)
int (* open_output_stream ) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t flags, audio_output_flags_t flags, struct audio_config * config, struct audio_stream_out ** stream_out, const char * address)
void (* close_output_stream ) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_out * stream_out)
int (* open_input_stream ) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t device, struct audio_config * config, struct audio_stream_in ** stream_in, audio_input_flags_t flags, const char * address, audio_source_t source)
void (* close_input_stream ) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_in * stream_in)
int (* dump ) (const struct audio_hw_device * dev, int fd)
int (* set_master_mute ) (struct audio_hw_device * dev, bool mute)
int (* get_master_mute ) (struct audio_hw_device * dev, bool * mute)
int (* create_audio_patch ) (struct audio_hw_device * dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config * sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config * chìm, audio_patch_handle_t * handle)
int (* release_audio_patch ) (struct audio_hw_device * dev, audio_patch_handle_t handle)
int (* get_audio_port ) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_port * port)
int (* set_audio_port_config ) (struct audio_hw_device * dev, const struct audio_port_config * config)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 516 của tệp audio.h .

Tài liệu thực địa

void (* close_input_stream) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_in * stream_in)

Định nghĩa ở dòng 620 của tệp audio.h .

void (* close_output_stream) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_out * stream_out)

Định nghĩa ở dòng 607 của tệp audio.h .

struct hw_device_t common

Các phương pháp phổ biến của thiết bị âm thanh. Đây phải là thành viên đầu tiên của audio_hw_device vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t tới audio_hw_device trong các ngữ cảnh mà nó được biết là hw_device_t tham chiếu đến audio_hw_device .

Định nghĩa ở dòng 522 của tệp audio.h .

int (* create_audio_patch) (struct audio_hw_device * dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config * sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config * chìm, audio_patch_handle_t * handle)

Kiểm soát định tuyến

Định nghĩa ở dòng 648 của tệp audio.h .

int (* dump) (const struct audio_hw_device * dev, int fd)

Phương pháp này loại bỏ trạng thái của phần cứng âm thanh

Định nghĩa ở dòng 624 của tệp audio.h .

int (* get_audio_port) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_port * port)

Định nghĩa ở dòng 665 của tệp audio.h .

size_t (* get_input_buffer_size) (const struct audio_hw_device * dev, const struct audio_config * config)

Định nghĩa ở dòng 588 của tệp audio.h .

int (* get_master_mute) (struct audio_hw_device * dev, bool * mute)

Nhận trạng thái tắt tiếng chính hiện tại cho HAL, nếu HAL hỗ trợ điều khiển tắt tiếng chính. AudioFlinger sẽ truy vấn giá trị này từ HAL âm thanh chính khi dịch vụ bắt đầu và sử dụng giá trị để đặt chế độ tắt tiếng chính ban đầu trên tất cả các HAL. HAL không hỗ trợ phương pháp này có thể đặt nó thành NULL.

Định nghĩa ở dòng 639 của tệp audio.h .

int (* get_master_volume) (struct audio_hw_device * dev, float * volume)

Nhận giá trị âm lượng chính hiện tại cho HAL, nếu HAL hỗ trợ điều khiển âm lượng chính. AudioFlinger sẽ truy vấn giá trị này từ HAL âm thanh chính khi dịch vụ bắt đầu và sử dụng giá trị để đặt âm lượng chính ban đầu trên tất cả các HAL. HAL không hỗ trợ phương pháp này có thể đặt nó thành NULL.

Định nghĩa ở dòng 561 của tệp audio.h .

int (* get_mic_mute) (const struct audio_hw_device * dev, bool * state)

Định nghĩa ở dòng 572 của tệp audio.h .

char * (* get_parameters) (const struct audio_hw_device * dev, const char * key)

Định nghĩa ở dòng 581 của tệp audio.h .

uint32_t (* get_supported_devices) (const struct audio_hw_device * dev)

được sử dụng bởi bàn phím âm thanh để liệt kê những thiết bị nào được hỗ trợ bởi mỗi triển khai audio_hw_device .

Giá trị trả về là một mặt nạ bit của 1 hoặc nhiều giá trị của audio_devices_t

LƯU Ý: triển khai HAL âm thanh bắt đầu bằng AUDIO_DEVICE_API_VERSION_2_0 không triển khai chức năng này. Tất cả các thiết bị được hỗ trợ phải được liệt kê trong tệp audio_policy.conf và người quản lý chính sách âm thanh phải chọn mô-đun âm thanh thích hợp dựa trên thông tin trong tệp này.

Định nghĩa ở dòng 536 của tệp audio.h .

int (* init_check) (const struct audio_hw_device * dev)

kiểm tra xem giao diện phần cứng âm thanh đã được khởi chạy chưa. trả về 0 khi thành công, -ENODEV nếu thất bại.

Định nghĩa ở dòng 542 của tệp audio.h .

int (* open_input_stream) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t devices, struct audio_config * config, struct audio_stream_in ** stream_in, audio_input_flags_t flags, const char * address, audio_source_t source)

Phương pháp này tạo và mở luồng đầu vào phần cứng âm thanh

Định nghĩa ở dòng 611 của tệp audio.h .

int (* open_output_stream) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t devices, audio_output_flags_t flags, struct audio_config * config, struct audio_stream_out ** stream_out, const char * address)

Phương pháp này tạo và mở luồng đầu ra phần cứng âm thanh. Tham số "địa chỉ" xác định loại thiết bị âm thanh "thiết bị" nếu cần. Định dạng định dạng phụ thuộc vào loại thiết bị:

  • Thiết bị Bluetooth sử dụng địa chỉ MAC của thiết bị ở dạng "00: 11: 22: AA: BB: CC"
  • Thiết bị USB sử dụng thẻ ALSA và số thiết bị ở dạng "card = X; device = Y"
  • Các thiết bị khác có thể sử dụng một số hoặc bất kỳ chuỗi nào khác.

Định nghĩa ở dòng 599 của tệp audio.h .

int (* release_audio_patch) (struct audio_hw_device * dev, audio_patch_handle_t handle)

Định nghĩa ở dòng 656 của tệp audio.h .

int (* set_audio_port_config) (struct audio_hw_device * dev, const struct audio_port_config * config)

Định nghĩa ở dòng 669 của tệp audio.h .

int (* set_master_mute) (struct audio_hw_device * dev, bool mute)

đặt trạng thái tắt tiếng cho tất cả các hoạt động âm thanh. Nếu bất kỳ giá trị nào khác 0 được trả về, bộ trộn phần mềm sẽ mô phỏng khả năng này.

Định nghĩa ở dòng 630 của tệp audio.h .

int (* set_master_volume) (struct audio_hw_device * dev, float volume)

đặt âm lượng cho tất cả các hoạt động âm thanh ngoài cuộc gọi thoại. Phạm vi từ 0,0 đến 1,0. Nếu bất kỳ giá trị nào khác 0 được trả về, bộ trộn phần mềm sẽ mô phỏng khả năng này.

Định nghĩa ở dòng 552 của tệp audio.h .

int (* set_mic_mute) (struct audio_hw_device * dev, bool state)

Định nghĩa ở dòng 571 của tệp audio.h .

int (* set_mode) (struct audio_hw_device * dev, audio_mode_t mode)

set_mode được gọi khi chế độ âm thanh thay đổi. Chế độ AUDIO_MODE_NORMAL dành để phát lại âm thanh tiêu chuẩn, AUDIO_MODE_RINGTONE khi đang phát nhạc chuông và AUDIO_MODE_IN_CALL khi đang có cuộc gọi.

Định nghĩa ở dòng 568 của tệp audio.h .

int (* set_parameters) (struct audio_hw_device * dev, const char * kv_pairs)

Định nghĩa ở dòng 575 của tệp audio.h .

int (* set_voice_volume) (struct audio_hw_device * dev, float volume)

đặt âm lượng của cuộc gọi thoại. Phạm vi từ 0,0 đến 1,0

Định nghĩa ở dòng 545 của tệp audio.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio.h
,

Tham chiếu cấu trúc audio_hw_device

Tham chiếu cấu trúc audio_hw_device

#include < audio.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t phổ thông
uint32_t (* get_supported_devices ) (const struct audio_hw_device * dev)
int (* init_check ) (const struct audio_hw_device * dev)
int (* set_voice_volume ) (struct audio_hw_device * dev, float volume)
int (* set_master_volume ) (struct audio_hw_device * dev, float volume)
int (* get_master_volume ) (struct audio_hw_device * dev, float * volume)
int (* set_mode ) (struct audio_hw_device * dev, audio_mode_t mode)
int (* set_mic_mute ) (struct audio_hw_device * dev, bool state)
int (* get_mic_mute ) (const struct audio_hw_device * dev, bool * state)
int (* set_parameters ) (struct audio_hw_device * dev, const char * kv_pairs)
char * (* get_parameters ) (const struct audio_hw_device * dev, const char * key)
size_t (* get_input_buffer_size ) (const struct audio_hw_device * dev, const struct audio_config * config)
int (* open_output_stream ) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t flags, audio_output_flags_t flags, struct audio_config * config, struct audio_stream_out ** stream_out, const char * address)
void (* close_output_stream ) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_out * stream_out)
int (* open_input_stream ) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t device, struct audio_config * config, struct audio_stream_in ** stream_in, audio_input_flags_t flags, const char * address, audio_source_t source)
void (* close_input_stream ) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_in * stream_in)
int (* dump ) (const struct audio_hw_device * dev, int fd)
int (* set_master_mute ) (struct audio_hw_device * dev, bool mute)
int (* get_master_mute ) (struct audio_hw_device * dev, bool * mute)
int (* create_audio_patch ) (struct audio_hw_device * dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config * sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config * chìm, audio_patch_handle_t * handle)
int (* release_audio_patch ) (struct audio_hw_device * dev, audio_patch_handle_t handle)
int (* get_audio_port ) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_port * port)
int (* set_audio_port_config ) (struct audio_hw_device * dev, const struct audio_port_config * config)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 516 của tệp audio.h .

Tài liệu thực địa

void (* close_input_stream) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_in * stream_in)

Định nghĩa ở dòng 620 của tệp audio.h .

void (* close_output_stream) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_stream_out * stream_out)

Định nghĩa ở dòng 607 của tệp audio.h .

struct hw_device_t common

Các phương pháp phổ biến của thiết bị âm thanh. Đây phải là thành viên đầu tiên của audio_hw_device vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t tới audio_hw_device trong các ngữ cảnh mà nó được biết là hw_device_t tham chiếu đến audio_hw_device .

Định nghĩa ở dòng 522 của tệp audio.h .

int (* create_audio_patch) (struct audio_hw_device * dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config * sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config * chìm, audio_patch_handle_t * handle)

Kiểm soát định tuyến

Định nghĩa ở dòng 648 của tệp audio.h .

int (* dump) (const struct audio_hw_device * dev, int fd)

Phương pháp này loại bỏ trạng thái của phần cứng âm thanh

Định nghĩa ở dòng 624 của tệp audio.h .

int (* get_audio_port) (struct audio_hw_device * dev, struct audio_port * port)

Định nghĩa ở dòng 665 của tệp audio.h .

size_t (* get_input_buffer_size) (const struct audio_hw_device * dev, const struct audio_config * config)

Định nghĩa ở dòng 588 của tệp audio.h .

int (* get_master_mute) (struct audio_hw_device * dev, bool * mute)

Nhận trạng thái tắt tiếng chính hiện tại cho HAL, nếu HAL hỗ trợ điều khiển tắt tiếng chính. AudioFlinger sẽ truy vấn giá trị này từ HAL âm thanh chính khi dịch vụ bắt đầu và sử dụng giá trị để đặt chế độ tắt tiếng chính ban đầu trên tất cả các HAL. HAL không hỗ trợ phương pháp này có thể đặt nó thành NULL.

Định nghĩa ở dòng 639 của tệp audio.h .

int (* get_master_volume) (struct audio_hw_device * dev, float * volume)

Nhận giá trị âm lượng chính hiện tại cho HAL, nếu HAL hỗ trợ điều khiển âm lượng chính. AudioFlinger sẽ truy vấn giá trị này từ HAL âm thanh chính khi dịch vụ bắt đầu và sử dụng giá trị để đặt âm lượng chính ban đầu trên tất cả các HAL. HAL không hỗ trợ phương pháp này có thể đặt nó thành NULL.

Định nghĩa ở dòng 561 của tệp audio.h .

int (* get_mic_mute) (const struct audio_hw_device * dev, bool * state)

Định nghĩa ở dòng 572 của tệp audio.h .

char * (* get_parameters) (const struct audio_hw_device * dev, const char * key)

Định nghĩa ở dòng 581 của tệp audio.h .

uint32_t (* get_supported_devices) (const struct audio_hw_device * dev)

được sử dụng bởi bàn phím âm thanh để liệt kê những thiết bị nào được hỗ trợ bởi mỗi triển khai audio_hw_device .

Giá trị trả về là một mặt nạ bit của 1 hoặc nhiều giá trị của audio_devices_t

LƯU Ý: triển khai HAL âm thanh bắt đầu bằng AUDIO_DEVICE_API_VERSION_2_0 không triển khai chức năng này. Tất cả các thiết bị được hỗ trợ phải được liệt kê trong tệp audio_policy.conf và người quản lý chính sách âm thanh phải chọn mô-đun âm thanh thích hợp dựa trên thông tin trong tệp này.

Định nghĩa ở dòng 536 của tệp audio.h .

int (* init_check) (const struct audio_hw_device * dev)

kiểm tra xem giao diện phần cứng âm thanh đã được khởi chạy chưa. trả về 0 khi thành công, -ENODEV nếu thất bại.

Định nghĩa ở dòng 542 của tệp audio.h .

int (* open_input_stream) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t devices, struct audio_config * config, struct audio_stream_in ** stream_in, audio_input_flags_t flags, const char * address, audio_source_t source)

Phương pháp này tạo và mở luồng đầu vào phần cứng âm thanh

Định nghĩa ở dòng 611 của tệp audio.h .

int (* open_output_stream) (struct audio_hw_device * dev, audio_io_handle_t handle, audio_devices_t devices, audio_output_flags_t flags, struct audio_config * config, struct audio_stream_out ** stream_out, const char * address)

Phương pháp này tạo và mở luồng đầu ra phần cứng âm thanh. Tham số "địa chỉ" xác định loại thiết bị âm thanh "thiết bị" nếu cần. Định dạng định dạng phụ thuộc vào loại thiết bị:

  • Thiết bị Bluetooth sử dụng địa chỉ MAC của thiết bị ở dạng "00: 11: 22: AA: BB: CC"
  • Thiết bị USB sử dụng thẻ ALSA và số thiết bị ở dạng "card = X; device = Y"
  • Các thiết bị khác có thể sử dụng một số hoặc bất kỳ chuỗi nào khác.

Định nghĩa ở dòng 599 của tệp audio.h .

int (* release_audio_patch) (struct audio_hw_device * dev, audio_patch_handle_t handle)

Định nghĩa ở dòng 656 của tệp audio.h .

int (* set_audio_port_config) (struct audio_hw_device * dev, const struct audio_port_config * config)

Định nghĩa ở dòng 669 của tệp audio.h .

int (* set_master_mute) (struct audio_hw_device * dev, bool mute)

đặt trạng thái tắt tiếng cho tất cả các hoạt động âm thanh. Nếu bất kỳ giá trị nào khác 0 được trả về, bộ trộn phần mềm sẽ mô phỏng khả năng này.

Định nghĩa ở dòng 630 của tệp audio.h .

int (* set_master_volume) (struct audio_hw_device * dev, float volume)

đặt âm lượng cho tất cả các hoạt động âm thanh ngoài cuộc gọi thoại. Phạm vi từ 0,0 đến 1,0. Nếu bất kỳ giá trị nào khác 0 được trả về, bộ trộn phần mềm sẽ mô phỏng khả năng này.

Định nghĩa ở dòng 552 của tệp audio.h .

int (* set_mic_mute) (struct audio_hw_device * dev, bool state)

Định nghĩa ở dòng 571 của tệp audio.h .

int (* set_mode) (struct audio_hw_device * dev, audio_mode_t mode)

set_mode được gọi khi chế độ âm thanh thay đổi. Chế độ AUDIO_MODE_NORMAL dành để phát lại âm thanh tiêu chuẩn, AUDIO_MODE_RINGTONE khi đang phát nhạc chuông và AUDIO_MODE_IN_CALL khi đang có cuộc gọi.

Định nghĩa ở dòng 568 của tệp audio.h .

int (* set_parameters) (struct audio_hw_device * dev, const char * kv_pairs)

Định nghĩa ở dòng 575 của tệp audio.h .

int (* set_voice_volume) (struct audio_hw_device * dev, float volume)

đặt âm lượng của cuộc gọi thoại. Phạm vi từ 0,0 đến 1,0

Định nghĩa ở dòng 545 của tệp audio.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio.h