Tham chiếu cấu trúc audio_policy_module

Tham chiếu cấu trúc audio_policy_module

#include < audio_policy.h >

Trường dữ liệu

struct hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa ở dòng 418 của tệp audio_policy.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_module_t common

Định nghĩa ở dòng 419 của tệp audio_policy.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_policy.h