Tham chiếu cấu trúc audio_stream

Tham chiếu cấu trúc audio_stream

#include < audio.h >

Trường dữ liệu

uint32_t (* get_sample_rate ) (const struct audio_stream * stream)
int (* set_sample_rate ) (struct audio_stream * stream, uint32_t rate)
size_t (* get_buffer_size ) (const struct audio_stream * stream)
audio_channel_mask_t (* get_channels ) (const struct audio_stream * stream)
audio_format_t (* get_format ) (const struct audio_stream * stream)
int (* set_format ) (struct audio_stream * stream, audio_format_t format)
int (*chế độ chờ ) (struct audio_stream * stream)
int (* dump ) (const struct audio_stream * stream, int fd)
audio_devices_t (* get_device ) (const struct audio_stream * stream)
int (* set_device ) (luồng struct audio_stream *, thiết bị audio_devices_t)
int (* set_parameters ) (struct audio_stream * stream, const char * kv_pairs)
char * (* get_parameters ) (const struct audio_stream * stream, const char * key)
int (* add_audio_effect ) (const struct audio_stream * stream, effect_handle_t effect)
int (* remove_audio_effect ) (const struct audio_stream * stream, effect_handle_t effect)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 170 của tệp audio.h .

Tài liệu thực địa

int (* add_audio_effect) (const struct audio_stream * stream, effect_handle_t effect)

Định nghĩa ở dòng 246 của tệp audio.h .

int (* dump) (const struct audio_stream * stream, int fd)

kết xuất trạng thái của thiết bị đầu vào / đầu ra âm thanh

Định nghĩa ở dòng 212 của tệp audio.h .

size_t (* get_buffer_size) (const struct audio_stream * stream)

Kích thước trả về của bộ đệm đầu vào / đầu ra tính bằng byte cho luồng này - ví dụ:. 4800. Nó phải là bội số của kích thước khung hình. Xem thêm get_input_buffer_size.

Định nghĩa ở dòng 186 của tệp audio.h .

audio_channel_mask_t (* get_channels) (const struct audio_stream * stream)

Trả lại mặt nạ kênh - ví dụ: AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO hoặc AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO

Định nghĩa ở dòng 192 của tệp audio.h .

audio_devices_t (* get_device) (const struct audio_stream * stream)

Trả lại tập hợp (các) thiết bị mà luồng này được kết nối với

Định nghĩa ở dòng 215 của tệp audio.h .

audio_format_t (* get_format) (const struct audio_stream * stream)

Trả lại định dạng âm thanh - ví dụ: AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT

Định nghĩa ở dòng 197 của tệp audio.h .

char * (* get_parameters) (const struct audio_stream * stream, const char * key)

Định nghĩa ở dòng 244 của tệp audio.h .

uint32_t (* get_sample_rate) (const struct audio_stream * stream)

Trả về tốc độ lấy mẫu tính bằng Hz - ví dụ: 44100.

Định nghĩa ở dòng 175 của tệp audio.h .

int (* remove_audio_effect) (const struct audio_stream * stream, effect_handle_t effect)

Định nghĩa ở dòng 248 của tệp audio.h .

int (* set_device) (struct audio_stream * stream, audio_devices_t device)

Hiện chưa sử dụng - set_device () tương ứng với set_parameters () với khóa AUDIO_PARAMETER_STREAM_ROUTING cho cả đầu vào và đầu ra. AUDIO_PARAMETER_STREAM_INPUT_SOURCE là thông tin bổ sung chỉ được sử dụng bởi các luồng đầu vào.

Định nghĩa ở dòng 223 của tệp audio.h .

int (* set_format) (struct audio_stream * stream, audio_format_t format)

Định nghĩa ở dòng 202 của tệp audio.h .

int (* set_parameters) (struct audio_stream * stream, const char * kv_pairs)

thiết lập / lấy thông số luồng âm thanh. Hàm chấp nhận một danh sách các cặp giá trị khóa tham số có dạng: key1 = value1; key2 = value2; ...

Một số phím được dành riêng cho các thông số tiêu chuẩn (Xem lớp AudioParameter)

Nếu việc triển khai không chấp nhận thay đổi tham số trong khi đầu ra đang hoạt động nhưng tham số được chấp nhận nếu không, nó phải trả về -ENOSYS.

Bộ điều chỉnh âm thanh sẽ đặt luồng ở chế độ chờ và sau đó thay đổi giá trị tham số.

Định nghĩa ở dòng 238 của tệp audio.h .

int (* set_sample_rate) (struct audio_stream * stream, uint32_t rate)

Định nghĩa ở dòng 180 của tệp audio.h .

int (* standby) (struct audio_stream * stream)

Đặt đầu vào / đầu ra phần cứng âm thanh ở chế độ chờ. Trình điều khiển nên thoát khỏi chế độ chờ ở lần thao tác I / O tiếp theo. Trả về 0 khi thành công và <0 khi thất bại.

Định nghĩa ở dòng 209 của tệp audio.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio.h