Tham chiếu cấu trúc bluetooth_device_t

Tham chiếu cấu trúc bluetooth_device_t

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

struct hw_device_t chung
const bt_interface_t * (* get_bl Bluetooth_interface ) ()

miêu tả cụ thể

VIỆC CẦN LÀM: Cần thêm các API để khám phá dịch vụ, ủy quyền dịch vụ và quản lý kết nối. Cũng cần thêm các API để định cấu hình các thuộc tính của thiết bị ngoại quan từ xa như tên, UUID, v.v.

Định nghĩa tại dòng 599 của tệp bluetooth.h .

Tài liệu thực địa

struct hw_device_t common

Định nghĩa ở dòng 600 của tệp bluetooth.h .

const bt_interface_t * (* get_bl Bluetooth_interface) ()

Định nghĩa tại dòng 601 của tệp bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bluetooth.h