bt_interface_t Odniesienie do struktury

bt_interface_t Odniesienie do struktury

#include < bluetooth.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
int(* init )( bt_callbacks_t *callbacks)
int(* włącz ) (bool tryb gościa)
int(* wyłącz ) (nieważne)
próżnia(* sprzątanie ) (puste)
int(* get_adapter_properties )(void)
int(* get_adapter_property ) (typ bt_property_type_t )
int(* set_adapter_property )(const bt_property_t *właściwość)
int(* get_remote_device_properties )(bt_bdaddr_t *remote_addr)
int(* get_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *remote_addr, typ bt_property_type_t )
int(* set_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *remote_addr, const bt_property_t *właściwość)
int(* get_remote_service_record )(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_uuid_t *uuid)
int(* get_remote_services )(bt_bdaddr_t *remote_addr)
int(* start_discovery )(void)
int(* anulowanie_odkrycia )(void)
int(* create_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int transport)
int(* create_bond_out_of_band )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int transport, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)
int(* usuń_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* cancel_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* get_connection_state )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* pin_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t Accept, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)
int(* ssp_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, bt_ssp_variant_t wariant, uint8_t Accept, uint32_t hasło)
stała nieważna *(* get_profile_interface ) (stała char *profile_id)
int(* dut_mode_configure ) ( włącz uint8_t)
int(* dut_mode_send )(kod operacji uint16_t, uint8_t *buf, uint8_t len)
int(* le_test_mode )(kod operacji uint16_t, uint8_t *buf, uint8_t len)
int(* config_hci_snoop_log ) ( włącz uint8_t)
int(* set_os_callouts )( bt_os_callouts_t *objaśnienia)
int(* read_energy_info )()
próżnia(* dump )(int fd, const char **argumenty)
int(* config_clear )(void)
próżnia(* interop_database_clear )(void)
próżnia(* interop_database_add )(funkcja uint16_t, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

szczegółowy opis

UWAGA: Domyślnie w momencie inicjowania/włączenia nie są inicjowane żadne profile. Za każdym razem, gdy aplikacja wywołuje API „init” profilu, nastąpi jedna z poniższych sytuacji:

1.) Jeśli Bluetooth nie jest włączony, rdzeń Bluetooth oznaczy profil jako włączony. Następnie, gdy aplikacja wywoła opcję „włącz” Bluetooth, w ramach sekwencji włączającej zaznaczony profil zostanie włączony poprzez wywołanie odpowiednich interfejsów API stosu. „adapter_properties_cb” zwróci listę UUID włączonych profili.

2.) Jeśli Bluetooth jest włączony, rdzeń Bluetooth wywoła interfejs API profilu stosu, aby zainicjować profil i wywołać „adapter_properties_cb” z bieżącą listą identyfikatorów UUID, w tym identyfikatorem UUID nowo dodanego profilu.

Odwrotna sytuacja ma miejsce za każdym razem, gdy wywoływane są interfejsy API „czyszczące” profil. Reprezentuje standardowy interfejs Bluetooth DM.

Definicja w linii 456 pliku bluetooth.h .

Dokumentacja terenowa

int(* cancel_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Anuluj więź

Definicja w linii 521 pliku bluetooth.h .

int(* cancel_discovery)(void)

Anuluj odkrycie

Definicja w linii 508 pliku bluetooth.h .

void(* sprzątanie)(void)

Zamyka interfejs.

Definicja w linii 472 pliku bluetooth.h .

int(* config_clear)(void)

Wyczyść plik /data/misc/bt_config.conf i usuń wszystkie zapisane połączenia

Definicja w linii 580 pliku bluetooth.h .

int(* config_hci_snoop_log)(uint8_t włącz )

Definicja w linii 557 pliku bluetooth.h .

int(* create_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int transport)

Utwórz połączenie Bluetooth

Definicja w linii 511 pliku bluetooth.h .

int(* create_bond_out_of_band)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int transport, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)

Utwórz połączenie Bluetooth, korzystając z danych poza pasmem

Definicja w linii 514 pliku bluetooth.h .

int(* wyłącz)(void)

Wyłącz Bluetooth.

Definicja w linii 469 pliku bluetooth.h .

void(* dump)(int fd, const char **argumenty)

Natywne wsparcie dla funkcji dumpsys. Funkcja jest synchroniczna i |fd| jest własnością dzwoniącego. |argumenty| to argumenty, które mogą mieć wpływ na wynik, zakodowane jako ciągi UTF-8.

Definicja w linii 575 pliku bluetooth.h .

int(* dut_mode_configure)(uint8_t włącz )

Interfejsy API trybu testowego Bluetooth — dla tych interfejsów API musi być włączona funkcja Bluetooth

Definicja w linii 548 pliku bluetooth.h .

int(* dut_mode_send)(kod operacji uint16_t, uint8_t *buf, uint8_t len)

Definicja w linii 551 pliku bluetooth.h .

int(* włącz)(bool tryb gościa)

Włącz Bluetooth.

Definicja w linii 466 pliku bluetooth.h .

int(* get_adapter_properties)(void)

Pobierz wszystkie właściwości adaptera Bluetooth na początku

Definicja w linii 475 pliku bluetooth.h .

int(* get_adapter_property)(typ bt_property_type_t )

Uzyskaj właściwość adaptera Bluetooth „typ”

Definicja w linii 478 pliku bluetooth.h .

int(* get_connection_state)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Uzyskaj status połączenia dla danego urządzenia zdalnego. zwracana wartość 0 oznacza, że ​​urządzenie nie jest podłączone, niezerowy status powrotu oznacza aktywne połączenie.

Definicja w linii 528 pliku bluetooth.h .

const void*(* get_profile_interface)(const char *profile_id)

Pobierz interfejs profilu Bluetooth

Definicja w linii 544 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_device_properties)(bt_bdaddr_t *remote_addr)

Uzyskaj wszystkie właściwości urządzenia zdalnego

Definicja w linii 487 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *remote_addr, typ bt_property_type_t )

Uzyskaj właściwość urządzenia zdalnego typu „typ”

Definicja w linii 490 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_service_record)(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_uuid_t *uuid)

Uzyskaj rekord usługi urządzenia zdalnego dla danego UUID

Definicja w linii 498 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_services)(bt_bdaddr_t *remote_addr)

Uruchom SDP, aby uzyskać usługi zdalne

Definicja w linii 502 pliku bluetooth.h .

int(* init)( bt_callbacks_t *callbacks)

Otwiera interfejs i udostępnia procedury wywołania zwrotnego umożliwiające implementację tego interfejsu.

Definicja w linii 463 pliku bluetooth.h .

void(* interop_database_add)(funkcja uint16_t, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

Dodaj nowe obejście dotyczące interoperacyjności urządzeń dla urządzenia zdalnego, którego pierwszy |len| bajty adresu urządzenia odpowiadają |addr|. UWAGA: |cecha| musi pasować do elementu zdefiniowanego w interop_feature_t (interop.h).

Definicja w linii 592 pliku bluetooth.h .

void(* interop_database_clear)(void)

Wyczyść (zresetuj) dynamiczną część bazy danych współdziałania urządzeń.

Definicja w linii 585 pliku bluetooth.h .

int(* le_test_mode)(kod operacji uint16_t, uint8_t *buf, uint8_t len)

Interfejsy API trybu testowego BLE

Definicja w linii 554 pliku bluetooth.h .

int(* pin_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t Accept, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)

Odpowiedź BT Legacy PinKey Jeśli Accept==FALSE, wtedy pin_len i pin_code będą miały wartość 0x0

Definicja w linii 532 pliku bluetooth.h .

int(* read_energy_info)()

Przeczytaj szczegóły informacji o energii - zwrócona wartość wskazuje BT_STATUS_SUCCESS lub BT_STATUS_NOT_READY Sukces oznacza, że ​​polecenie VSC zostało wysłane do sterownika

Definicja w linii 567 pliku bluetooth.h .

int(* usuń_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Usuń Bonda

Definicja w linii 518 pliku bluetooth.h .

int(* set_adapter_property)(const bt_property_t *właściwość)

Ustaw właściwość adaptera Bluetooth na „typ”

Definicja w linii 484 pliku bluetooth.h .

int(* set_os_callouts)( bt_os_callouts_t *objaśnienia)

Ustawia funkcje wywoływania systemu operacyjnego, których bluedroid potrzebuje do alarmów i blokad wybudzania. Należy to wywołać natychmiast po udanym |init|.

Definicja w linii 562 pliku bluetooth.h .

int(* set_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *remote_addr, const bt_property_t *właściwość)

Ustaw właściwość urządzenia zdalnego na „typ”

Definicja w linii 494 pliku bluetooth.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(bt_interface_t)

Definicja w linii 458 pliku bluetooth.h .

int(* ssp_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, bt_ssp_variant_t wariant, uint8_t Accept, uint32_t hasło)

Odpowiedź BT SSP — po prostu działa, porównanie numeryczne i klucz dostępu będzie wynosić zero dla BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_COMPARISON i BT_SSP_VARIANT_CONSENT. Dla BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_ENTRY, jeśli Accept==FALSE, wówczas hasło będzie wynosić zero

Definicja w linii 540 pliku bluetooth.h .

int(* start_discovery)(void)

Rozpocznij odkrycie

Definicja w linii 505 pliku bluetooth.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: