bt_interface_t Odniesienie do struktury

bt_interface_t Odniesienie do struktury

#include < bluetooth.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
int(* init )( bt_callbacks_t *callbacks)
int(* włącz )(bool guest_mode)
int(* wyłącz )(unieważnij)
próżnia(* czyszczenie )(unieważnij)
int(* get_adapter_properties )(nieważne)
int(* get_adapter_property ) ( typ bt_property_type_t )
int(* set_adapter_property )(const bt_property_t *właściwość)
int(* get_remote_device_properties )(bt_bdaddr_t *remote_addr)
int(* get_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *zdalny_addr, typ bt_property_type_t )
int(* set_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *zdalny_addr, const bt_property_t *właściwość)
int(* get_remote_service_record )(bt_bdaddr_t *zdalny_addr, bt_uuid_t *uuid)
int(* get_remote_services )(bt_bdaddr_t *zdalny_addr)
int(* start_discovery )(nieważne)
int(* cancel_discovery )(nieważne)
int(* create_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, transport int)
int(* create_bond_out_of_band )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, transport int, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)
int(* remove_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* cancel_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* get_connection_state )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* pin_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t accept, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)
int(* ssp_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, wariant bt_ssp_variant_t , uint8_t akceptuj, uint32_t hasło)
const nieważne *(* get_profile_interface )(const char *profile_id)
int(* dut_mode_configure )(uint8_t włącz )
int(* dut_mode_send )(uint16_t opcode, uint8_t *buf, uint8_t len)
int(* le_test_mode )(uint16_t opcode, uint8_t *buf, uint8_t len)
int(* config_hci_snoop_log )(uint8_t włącz )
int(* set_os_callouts )( bt_os_callouts_t *objaśnienia)
int(* przeczytaj_informacje_energii )()
próżnia(* dump )(int fd, const char **argumenty)
int(* config_clear )(nieważne)
próżnia(* interop_database_clear )(nieważne)
próżnia(* interop_database_add )(funkcja uint16_t, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

szczegółowy opis

UWAGA: Domyślnie żadne profile nie są inicjowane w momencie init/enable. Za każdym razem, gdy aplikacja wywołuje API „init” profilu, zachodzi jedna z następujących sytuacji:

1.) Jeśli Bluetooth nie jest włączony, rdzeń Bluetooth powinien oznaczyć profil jako włączony. Następnie, gdy aplikacja wywołuje funkcję „włącz” Bluetooth, w ramach sekwencji włączania zaznaczony profil należy włączyć poprzez wywołanie odpowiednich API stosu. „adapter_properties_cb” zwraca listę identyfikatorów UUID włączonych profili.

2.) Jeśli Bluetooth jest włączony, rdzeń Bluetooth powinien wywołać API profilu stosu w celu zainicjowania profilu i wywołania „adapter_properties_cb” z bieżącą listą UUID, w tym UUID nowo dodanego profilu.

Odwrotna sytuacja ma miejsce za każdym razem, gdy wywoływane są interfejsy API „czyszczące” profilu. Reprezentuje standardowy interfejs Bluetooth DM.

Definicja w wierszu 456 pliku bluetooth.h .

Dokumentacja terenowa

int(* cancel_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Anuluj obligację

Definicja w wierszu 521 pliku bluetooth.h .

int(* cancel_discovery)(nieważne)

Anuluj odkrycie

Definicja w wierszu 508 pliku bluetooth.h .

void(* czyszczenie)(unieważnienie)

Zamyka interfejs.

Definicja w wierszu 472 pliku bluetooth.h .

int(* config_clear)(nieważne)

Wyczyść /data/misc/bt_config.conf i usuń wszystkie zapisane połączenia

Definicja w wierszu 580 pliku bluetooth.h .

int(* config_hci_snoop_log)(uint8_t włącz )

Definicja w wierszu 557 pliku bluetooth.h .

int(* create_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, transport int)

Utwórz połączenie Bluetooth

Definicja w wierszu 511 pliku bluetooth.h .

int(* create_bond_out_of_band)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int transport, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)

Utwórz połączenie Bluetooth, korzystając z danych poza pasmem

Definicja w wierszu 514 pliku bluetooth.h .

int(* wyłącz)(unieważnij)

Wyłącz Bluetooth.

Definicja w wierszu 469 pliku bluetooth.h .

void(* dump)(int fd, const char **argumenty)

Natywna obsługa funkcji dumpsys Funkcja jest synchroniczna i |fd| jest własnością dzwoniącego. |argumenty| to argumenty, które mogą wpływać na wyjście, zakodowane jako ciągi UTF-8.

Definicja w wierszu 575 pliku bluetooth.h .

int(* dut_mode_configure)(uint8_t włącz )

Interfejsy API trybu testowego Bluetooth — dla tych interfejsów API musi być włączony Bluetooth

Definicja w wierszu 548 pliku bluetooth.h .

int(* dut_mode_send)(uint16_t opcode, uint8_t *buf, uint8_t len)

Definicja w wierszu 551 pliku bluetooth.h .

int(* enable)(bool guest_mode)

Włącz Bluetooth.

Definicja w wierszu 466 pliku bluetooth.h .

int(* get_adapter_properties)(nieważne)

Pobierz wszystkie właściwości adaptera Bluetooth na init

Definicja w wierszu 475 pliku bluetooth.h .

int(* get_adapter_property)( typ bt_property_type_t )

Pobierz właściwość adaptera Bluetooth typu „type”

Definicja w wierszu 478 pliku bluetooth.h .

int(* get_connection_state)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Uzyskaj status połączenia dla danego urządzenia zdalnego. zwracana wartość 0 oznacza, że ​​urządzenie nie jest podłączone, niezerowy status zwrotny oznacza aktywne połączenie.

Definicja w wierszu 528 pliku bluetooth.h .

const void*(* get_profile_interface)(const char *profile_id)

Uzyskaj interfejs profilu Bluetooth

Definicja w wierszu 544 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_device_properties)(bt_bdaddr_t *zdalny_addr)

Pobierz wszystkie właściwości urządzenia zdalnego

Definicja w wierszu 487 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *zdalny_addr, typ bt_property_type_t )

Pobierz właściwość urządzenia zdalnego typu „type”

Definicja w wierszu 490 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_service_record)(bt_bdaddr_t *zdalny_addr, bt_uuid_t *uuid)

Uzyskaj rekord usługi urządzenia zdalnego dla danego UUID

Definicja w wierszu 498 pliku bluetooth.h .

int(* get_remote_services)(bt_bdaddr_t *zdalny_addr)

Uruchom SDP, aby uzyskać zdalne usługi

Definicja w wierszu 502 pliku bluetooth.h .

int(* init)( bt_callbacks_t *callbacks)

Otwiera interfejs i udostępnia procedury wywołania zwrotnego do implementacji tego interfejsu.

Definicja w wierszu 463 pliku bluetooth.h .

void(* interop_database_add)(funkcja uint16_t, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

Dodaj nowe obejście współdziałania urządzeń dla zdalnego urządzenia, którego pierwszy |len| bajty adresu urządzenia pasują do |addr|. UWAGA: |funkcja| musi pasować do elementu zdefiniowanego w interop_feature_t (interop.h).

Definicja w wierszu 592 pliku bluetooth.h .

void(* interop_database_clear)(nieważny)

Wyczyść (zresetuj) dynamiczną część bazy danych współdziałania urządzeń.

Definicja w wierszu 585 pliku bluetooth.h .

int(* le_test_mode)(uint16_t opcode, uint8_t *buf, uint8_t len)

Interfejsy API trybu testowego BLE

Definicja w wierszu 554 pliku bluetooth.h .

int(* pin_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t accept, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)

Odpowiedź BT Legacy PinKey Jeśli accept==FALSE, to pin_len i pin_code powinny mieć wartość 0x0

Definicja w wierszu 532 pliku bluetooth.h .

int(* read_energy_info)()

Przeczytaj szczegóły informacji o energii — zwracana wartość wskazuje BT_STATUS_SUCCESS lub BT_STATUS_NOT_READY Sukces wskazuje, że polecenie VSC zostało wysłane do kontrolera

Definicja w wierszu 567 pliku bluetooth.h .

int(* remove_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Usuń wiązanie

Definicja w wierszu 518 pliku bluetooth.h .

int(* set_adapter_property)(const bt_property_t *właściwość)

Ustaw właściwość adaptera Bluetooth na „type”

Definicja w wierszu 484 pliku bluetooth.h .

int(* set_os_callouts)( bt_os_callouts_t *objaśnienia)

Ustawia funkcje wywołania systemu operacyjnego, których Bluedroid potrzebuje do alarmów i blokad budzenia. Powinno to zostać wywołane natychmiast po pomyślnym |init|.

Definicja w wierszu 562 pliku bluetooth.h .

int(* set_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *zdalny_addr, const bt_property_t *właściwość)

Ustaw właściwość urządzenia zdalnego „type”

Definicja w wierszu 494 pliku bluetooth.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(bt_interface_t)

Definicja w wierszu 458 pliku bluetooth.h .

int(* ssp_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, wariant bt_ssp_variant_t , uint8_t zaakceptuj, uint32_t hasło)

Odpowiedź BT SSP - Just Works, Numeric Comparison i Passkey passkey powinny wynosić zero dla BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_COMPARISON & BT_SSP_VARIANT_CONSENT Dla BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_ENTRY, jeśli accept==FALSE, to hasło powinno wynosić zero

Definicja w wierszu 540 pliku bluetooth.h .

int(* start_discovery)(nieważne)

Rozpocznij odkrywanie

Definicja w wierszu 505 pliku bluetooth.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: