Tham chiếu cấu trúc bt_os_callouts_t

Tham chiếu cấu trúc bt_os_callouts_t

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
set_wake_alarm_callout set_wake_alarm
gain_wake_lock_callout gain_wake_lock
release_wake_lock_callout release_wake_lock

miêu tả cụ thể

Bộ chức năng được bluedroid yêu cầu để đặt báo thức và lấy khóa chế độ thức. Cấu trúc này được chuyển vào ngăn xếp thông qua | set_os_callouts | hàm trên | bt_interface_t |.

Định nghĩa tại dòng 427 của tệp bluetooth.h .

Tài liệu thực địa

get_wake_lock_callout seek_wake_lock

Định nghĩa tại dòng 432 của tệp bluetooth.h .

release_wake_lock_callout release_wake_lock

Định nghĩa tại dòng 433 của tệp bluetooth.h .

set_wake_alarm_callout set_wake_alarm

Định nghĩa tại dòng 431 của tệp bluetooth.h .

size_t size

Định nghĩa tại dòng 429 của tệp bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bluetooth.h