Tham chiếu cấu trúc bt_remote_version_t

Tham chiếu cấu trúc bt_remote_version_t

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

int phiên bản
int sub_ver
int nhà chế tạo

miêu tả cụ thể

Thông tin phiên bản từ xa Bluetooth

Định nghĩa tại dòng 145 của tệp bluetooth.h .

Tài liệu thực địa

nhà sản xuất int

Định nghĩa tại dòng 149 của tệp bluetooth.h .

int sub_ver

Định nghĩa tại dòng 148 của tệp bluetooth.h .

phiên bản int

Định nghĩa tại dòng 147 của tệp bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bluetooth.h