bt_service_record_t Tham chiếu cấu trúc

bt_service_record_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

bt_uuid_t uuid
uint16_t kênh
ký tự tên [256]

miêu tả cụ thể

Bản ghi dịch vụ Bluetooth SDP

Định nghĩa tại dòng 136 của file bluetooth.h .

Tài liệu hiện trường

kênh uint16_t

Định nghĩa tại dòng 139 của file bluetooth.h .

tên ký tự [256]

Định nghĩa tại dòng 140 của file bluetooth.h .

Định nghĩa tại dòng 138 của file bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bluetooth.h