Tham chiếu cấu trúc bt_service_record_t

Tham chiếu cấu trúc bt_service_record_t

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

bt_uuid_t uuid
uint16_t kênh
char tên [256]

miêu tả cụ thể

Bản ghi dịch vụ Bluetooth SDP

Định nghĩa tại dòng 136 của tệp bluetooth.h .

Tài liệu thực địa

kênh uint16_t

Định nghĩa tại dòng 139 của tệp bluetooth.h .

tên ký tự [256]

Định nghĩa ở dòng 140 của tệp bluetooth.h .

Định nghĩa tại dòng 138 của tệp bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bluetooth.h