btav_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btav_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_av.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
btav_connection_state_callback kết nối_state_cb
btav_audio_state_callback âm thanh_state_cb
btav_audio_config_callback âm thanh_config_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-AV.

Định nghĩa tại dòng 61 của file bt_av.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 66 của file bt_av.h .

Định nghĩa tại dòng 65 của file bt_av.h .

Định nghĩa tại dòng 64 của file bt_av.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(btav_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 63 của file bt_av.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_av.h