Tham chiếu cấu trúc btgatt_client_callbacks_t

Tham chiếu cấu trúc btgatt_client_callbacks_t

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

register_client_callback register_client_cb
scan_result_callback scan_result_cb
connect_callback open_cb
ngắt kết nối_callback close_cb
search_complete_callback search_complete_cb
register_for_notification_callback register_for_notification_cb
tify_callback thông báo_cb
read_characteristic_callback read_characteristic_cb
write_characteristic_callback write_characteristic_cb
read_descriptor_callback read_descriptor_cb
write_descriptor_callback write_descriptor_cb
execute_write_callback execute_write_cb
read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb
nghe_callback nghe_cb
config_mtu_callback config_mtu_cb
scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb
scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb
scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb
multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb
multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb
multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb
multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb
nghẽn_callback nghẽn_cb
batchscan_cfg_storage_callback batchscan_cfg_storage_cb
batchscan_enable_disable_callback batchscan_enb_disable_cb
batchscan_reports_callback batchscan_reports_cb
batchscan_threshold_callback batchscan_threshold_cb
track_adv_event_callback track_adv_event_cb
scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb
get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb
services_removed_callback services_removed_cb
services_added_callback services_added_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 237 của tệp bt_gatt_client.h .

Tài liệu thực địa

batchscan_cfg_storage_callback batchscan_cfg_storage_cb

Định nghĩa tại dòng 261 của tệp bt_gatt_client.h .

batchscan_enable_disable_callback batchscan_enb_disable_cb

Định nghĩa tại dòng 262 của tệp bt_gatt_client.h .

batchscan_reports_callback batchscan_reports_cb

Định nghĩa tại dòng 263 của tệp bt_gatt_client.h .

batchscan_threshold_callback batchscan_threshold_cb

Định nghĩa tại dòng 264 của tệp bt_gatt_client.h .

ngắt kết nối_callback close_cb

Định nghĩa tại dòng 241 của tệp bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 252 của tệp bt_gatt_client.h .

throm_callback nghẽn_cb

Định nghĩa ở dòng 260 của tệp bt_gatt_client.h .

execute_write_callback execute_write_cb

Định nghĩa tại dòng 249 của tệp bt_gatt_client.h .

get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb

Định nghĩa tại dòng 267 của tệp bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 251 của tệp bt_gatt_client.h .

multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb

Định nghĩa tại dòng 258 của tệp bt_gatt_client.h .

multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb

Định nghĩa tại dòng 259 của tệp bt_gatt_client.h .

multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb

Định nghĩa ở dòng 256 của tệp bt_gatt_client.h .

multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb

Định nghĩa tại dòng 257 của tệp bt_gatt_client.h .

thông báo_callback thông báo_cb

Định nghĩa tại dòng 244 của tệp bt_gatt_client.h .

connect_callback open_cb

Định nghĩa ở dòng 240 của tệp bt_gatt_client.h .

read_characteristic_callback read_characteristic_cb

Định nghĩa tại dòng 245 của tệp bt_gatt_client.h .

read_descriptor_callback read_descriptor_cb

Định nghĩa tại dòng 247 của tệp bt_gatt_client.h .

read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb

Định nghĩa ở dòng 250 của tệp bt_gatt_client.h .

register_client_callback register_client_cb

Định nghĩa tại dòng 238 của tệp bt_gatt_client.h .

register_for_notification_callback register_for_notification_cb

Định nghĩa tại dòng 243 của tệp bt_gatt_client.h .

scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb

Định nghĩa tại dòng 253 của tệp bt_gatt_client.h .

scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb

Định nghĩa tại dòng 254 của tệp bt_gatt_client.h .

scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb

Định nghĩa tại dòng 255 của tệp bt_gatt_client.h .

scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb

Định nghĩa tại dòng 266 của tệp bt_gatt_client.h .

scan_result_callback scan_result_cb

Định nghĩa tại dòng 239 của tệp bt_gatt_client.h .

search_complete_callback search_complete_cb

Định nghĩa tại dòng 242 của tệp bt_gatt_client.h .

services_added_callback services_added_cb

Định nghĩa tại dòng 269 của tệp bt_gatt_client.h .

services_removed_callback services_removed_cb

Định nghĩa tại dòng 268 của tệp bt_gatt_client.h .

track_adv_event_callback track_adv_event_cb

Định nghĩa tại dòng 265 của tệp bt_gatt_client.h .

write_characteristic_callback write_characteristic_cb

Định nghĩa tại dòng 246 của tệp bt_gatt_client.h .

write_descriptor_callback write_descriptor_cb

Định nghĩa tại dòng 248 của tệp bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: