Tham chiếu cấu trúc btgatt_db_element_t

Tham chiếu cấu trúc btgatt_db_element_t

#include < bt_common_types.h >

Trường dữ liệu

uint16_t Tôi
bt_uuid_t uuid
bt_gatt_db_attribute_type_t loại hình
uint16_t thuộc tính
uint16_t start_handle
uint16_t end_handle
uint8_t đặc tính

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 53 của tệp bt_common_types.h .

Tài liệu thực địa

uint16_t thuộc tính_handle

Định nghĩa ở dòng 58 của tệp bt_common_types.h .

uint16_t end_handle

Định nghĩa ở dòng 66 của tệp bt_common_types.h .

uint16_t id

Định nghĩa ở dòng 55 của tệp bt_common_types.h .

thuộc tính uint8_t

Định nghĩa ở dòng 72 của tệp bt_common_types.h .

uint16_t start_handle

Định nghĩa ở dòng 65 của tệp bt_common_types.h .

Định nghĩa ở dòng 57 của tệp bt_common_types.h .

Định nghĩa tại dòng 56 của tệp bt_common_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: