Tham chiếu cấu trúc btgatt_filt_param_setup_t

Tham chiếu cấu trúc btgatt_filt_param_setup_t

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint8_t client_if
uint8_t hoạt động
uint8_t filt_index
uint16_t feat_seln
uint16_t list_logic_type
uint8_t filt_logic_type
uint8_t rssi_high_thres
uint8_t rssi_low_thres
uint8_t dely_mode
uint16_t found_timeout
uint16_t lost_timeout
uint8_t found_timeout_cnt
uint16_t num_of_tracking_entries

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 71 của tệp bt_gatt_client.h .

Tài liệu thực địa

hành động uint8_t

Định nghĩa ở dòng 74 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t client_if

Định nghĩa tại dòng 73 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t dely_mode

Định nghĩa tại dòng 81 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t feat_seln

Định nghĩa tại dòng 76 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t filt_index

Định nghĩa ở dòng 75 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t filt_logic_type

Định nghĩa ở dòng 78 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t found_timeout

Định nghĩa ở dòng 82 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t found_timeout_cnt

Định nghĩa ở dòng 84 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t list_logic_type

Định nghĩa ở dòng 77 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t lost_timeout

Định nghĩa tại dòng 83 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t num_of_tracking_entries

Định nghĩa ở dòng 85 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t rssi_high_thres

Định nghĩa tại dòng 79 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t rssi_low_thres

Định nghĩa ở dòng 80 của tệp bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: