Tham chiếu cấu trúc btgatt_gatt_id_t

Tham chiếu cấu trúc btgatt_gatt_id_t

#include < bt_gatt_types.h >

Trường dữ liệu

bt_uuid_t uuid
uint8_t inst_id

miêu tả cụ thể

GATT ID thêm theo dõi id phiên bản vào UUID

Định nghĩa ở dòng 33 của tệp bt_gatt_types.h .

Tài liệu thực địa

uint8_t inst_id

Định nghĩa ở dòng 36 của tệp bt_gatt_types.h .

Định nghĩa ở dòng 35 của tệp bt_gatt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: