Tham chiếu cấu trúc btgatt_srvc_id_t

Tham chiếu cấu trúc btgatt_srvc_id_t

#include < bt_gatt_types.h >

Trường dữ liệu

btgatt_gatt_id_t Tôi
uint8_t is_primary

miêu tả cụ thể

ID dịch vụ GATT cũng xác định loại dịch vụ (chính / phụ)

Định nghĩa ở dòng 40 của tệp bt_gatt_types.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa ở dòng 42 của tệp bt_gatt_types.h .

uint8_t is_primary

Định nghĩa ở dòng 43 của tệp bt_gatt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: