btgatt_track_adv_info_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_track_adv_info_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_common_types.h >

Trường dữ liệu

uint8_t client_if
uint8_t lọc_index
uint8_t nhà quảng cáo_state
uint8_t nhà quảng cáo_info_hiện tại
uint8_t addr_type
uint8_t năng lượng TX
int8_t rssi_value
uint16_t dấu thời gian
bt_bdaddr_t bd_addr
uint8_t adv_pkt_len
uint8_t * p_adv_pkt_data
uint8_t quét_rsp_len
uint8_t * p_scan_rsp_data

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 27 của file bt_common_types.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t addr_type

Định nghĩa tại dòng 33 của file bt_common_types.h .

uint8_t adv_pkt_len

Định nghĩa tại dòng 38 của file bt_common_types.h .

uint8_t nhà quảng cáo_info_hiện tại

Định nghĩa tại dòng 32 của file bt_common_types.h .

uint8_t nhà quảng cáo_state

Định nghĩa tại dòng 31 của file bt_common_types.h .

bt_bdaddr_t bd_addr

Định nghĩa tại dòng 37 của file bt_common_types.h .

uint8_t client_if

Định nghĩa tại dòng 29 của file bt_common_types.h .

uint8_t filt_index

Định nghĩa tại dòng 30 của file bt_common_types.h .

uint8_t* p_adv_pkt_data

Định nghĩa tại dòng 39 của file bt_common_types.h .

uint8_t* p_scan_rsp_data

Định nghĩa tại dòng 41 của file bt_common_types.h .

int8_t rssi_value

Định nghĩa tại dòng 35 của file bt_common_types.h .

uint8_t scan_rsp_len

Định nghĩa tại dòng 40 của file bt_common_types.h .

uint16_t time_stamp

Định nghĩa tại dòng 36 của file bt_common_types.h .

uint8_t tx_power

Định nghĩa tại dòng 34 của file bt_common_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: