btgatt_unformatted_value_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_unformatted_value_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint8_t giá trị [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
uint16_t len

miêu tả cụ thể

Loại bộ đệm để đọc/ghi không được định dạng

Định nghĩa tại dòng 37 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

uint16_t len

Định nghĩa tại dòng 40 của file bt_gatt_client.h .

giá trị uint8_t [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 39 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: