Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc bthf_client_callbacks_t

Tham chiếu cấu trúc bthf_client_callbacks_t

#include < bt_hf_client.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
bthf_client_connection_state_callback connection_state_cb
bthf_client_audio_state_callback audio_state_cb
bthf_client_vr_cmd_callback vr_cmd_cb
bthf_client_network_state_callback network_state_cb
bthf_client_network_roaming_callback network_roaming_cb
bthf_client_network_signal_callback network_signal_cb
bthf_client_battery_level_callback pin_level_cb
bthf_client_current_operator_callback current_operator_cb
bthf_client_call_callback call_cb
bthf_client_callsetup_callback calletup_cb
bthf_client_callheld_callback callheld_cb
bthf_client_resp_and_hold_callback resp_and_hold_cb
bthf_client_clip_callback clip_cb
bthf_client_call_waiting_callback call_waiting_cb
bthf_client_current_calls current_calls_cb
bthf_client_volume_change_callback volume_change_cb
bthf_client_cmd_complete_callback cmd_complete_cb
bthf_client_subscriber_info_callback subscriber_info_cb
bthf_client_in_band_ring_tone_callback in_band_ring_tone_cb
bthf_client_last_voice_tag_number_callback last_voice_tag_number_callback
bthf_client_ring_indication_callback ring_indication_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-HF.

Định nghĩa tại dòng 270 của tệp bt_hf_client.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 274 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 279 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 281 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 286 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 283 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 282 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 285 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 289 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 273 của tệp bt_hf_client.h .

bthf_client_current_calls current_calls_cb

Định nghĩa tại dòng 287 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa ở dòng 280 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 291 của tệp bt_hf_client.h .

bthf_client_last_voice_tag_number_callback last_voice_tag_number_callback

Định nghĩa tại dòng 292 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 277 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 278 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 276 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 284 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 293 của tệp bt_hf_client.h .

size_t size

đặt thành sizeof (BtHfClientCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 272 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 290 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 288 của tệp bt_hf_client.h .

Định nghĩa tại dòng 275 của tệp bt_hf_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_hf_client.h