Tham chiếu cấu trúc bthl_callbacks_t

Tham chiếu cấu trúc bthl_callbacks_t

#include < bt_hl.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
bthl_app_reg_state_callback app_reg_state_cb
bthl_channel_state_callback channel_state_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại BT-HL.

Định nghĩa ở dòng 84 của tệp bt_hl.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 87 của tệp bt_hl.h .

Định nghĩa ở dòng 88 của tệp bt_hl.h .

size_t size

đặt thành sizeof (bthl_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 86 của tệp bt_hl.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_hl.h