Tham chiếu cấu trúc btmce_callbacks_t

Tham chiếu cấu trúc btmce_callbacks_t

#include < bt_mce.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
btmce_remote_mas_instances_callback remote_mas_instances_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 35 của tệp bt_mce.h .

Tài liệu thực địa

btmce_remote_mas_instances_callback remote_mas_instances_cb

Định nghĩa tại dòng 38 của tệp bt_mce.h .

size_t size

đặt thành sizeof (btmce_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 37 của tệp bt_mce.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_mce.h