Tham chiếu cấu trúc btmce_mas_instance_t

Tham chiếu cấu trúc btmce_mas_instance_t

#include < bt_mce.h >

Trường dữ liệu

intTôi
intscn
intmsg_types
char *p_name

miêu tả cụ thể

Mô tả phiên bản MAS

Định nghĩa tại dòng 23 của tệp bt_mce.h .

Tài liệu thực địa

int id

Định nghĩa ở dòng 25 của tệp bt_mce.h .

int msg_types

Định nghĩa ở dòng 27 của tệp bt_mce.h .

char * p_name

Định nghĩa tại dòng 28 của tệp bt_mce.h .

int scn

Định nghĩa tại dòng 26 của tệp bt_mce.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_mce.h