Tham chiếu cấu trúc btrc_element_attr_val_t

Tham chiếu cấu trúc btrc_element_attr_val_t

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint32_t attr_id
uint8_t văn bản [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 149 của tệp bt_rc.h .

Tài liệu thực địa

uint32_t attr_id

Định nghĩa tại dòng 150 của tệp bt_rc.h .

uint8_t text [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 151 của tệp bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_rc.h