Tham chiếu cấu trúc btsdp_callbacks_t

Tham chiếu cấu trúc btsdp_callbacks_t

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
btsdp_search_callback sdp_search_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 114 của tệp bt_sdp.h .

Tài liệu thực địa

btsdp_search_callback sdp_search_cb

Định nghĩa tại dòng 117 của tệp bt_sdp.h .

size_t size

Đặt thành sizeof (btsdp_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 116 của tệp bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_sdp.h