Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc buffer_producer_stream

Tham chiếu cấu trúc buffer_producer_stream

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

uint32_t bề rộng
uint32_t Chiều cao
uint32_t cách sử dụng
uint32_t định dạng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 267 của tệp tv_input.h .

Tài liệu thực địa

định dạng uint32_t

Định nghĩa ở dòng 280 của tệp tv_input.h .

chiều cao uint32_t

Định nghĩa ở dòng 274 của tệp tv_input.h .

sử dụng uint32_t

Định nghĩa ở dòng 277 của tệp tv_input.h .

chiều rộng uint32_t

Định nghĩa ở dòng 273 của tệp tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tv_input.h