Tham chiếu cấu trúc buffer_provider_s

Tham chiếu cấu trúc buffer_provider_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

đệm_ Chức năng_t getBuffer
đệm_ Chức năng_t releaseBuffer
void * bánh quy

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 803 của tệp audio_effect.h .

Tài liệu thực địa

void * cookie

Định nghĩa ở dòng 806 của tệp audio_effect.h .

Buffer_ Chức năng_t getBuffer

Định nghĩa ở dòng 804 của tệp audio_effect.h .

Định nghĩa ở dòng 805 của tệp audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / audio_effect.h