Tham chiếu cấu trúc camera2_device

Tham chiếu cấu trúc camera2_device

#include < camera2.h >

Trường dữ liệu

hw_device_t chung
camera2_device_ops_t * ops
void * priv

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 830 của tệp camera2.h .

Tài liệu thực địa

common.version phải bằng CAMERA_DEVICE_API_VERSION_2_0 để xác định thiết bị này đang triển khai phiên bản 2.0 của thiết bị máy ảnh HAL.

Định nghĩa ở dòng 835 của tệp camera2.h .

Định nghĩa tại dòng 836 của tệp camera2.h .

void * priv

Định nghĩa ở dòng 837 của tệp camera2.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / camera2.h