camera2_stream_in_ops הפניה למבנים

camera2_stream_in_ops הפניה למבנים

#include < camera2.h >

שדות נתונים

int (* לרכוש_בופפר ) (const struct camera2_stream_in_ops * w, buffer_handle_t ** buffer)
int (* release_buffer ) (const struct camera2_stream_in_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

תיאור מפורט

קלט ניהול תורי זרם מחדש. קבוצה של שיטות אלה מסופקת למכשיר ה- HAL ב- allocate_reprocess_stream (); הם משמשים לאינטראקציה עם תור המאגר קלט של זרם העיבוד מחדש.

הגדרה בשורה 160 של קובץ camera2.h .

תיעוד בשטח

int (* purchase_buffer) (const struct camera2_stream_in_ops * w, buffer_handle_t ** buffer)

קבל את המאגר הבא של נתוני התמונה לעיבוד מחדש. הרוחב, הגובה והפורמט של המאגר קבועים ב- allocate_reprocess_stream (), ויש לבחון את הצעד והפרטים האחרים ממודול גרוק הפלטפורמה לפי הצורך. המאגר כבר יינעל לשימוש.

הגדרה בשורה 167 של קובץ camera2.h .

int (* release_buffer) (const struct camera2_stream_in_ops * w, buffer_handle_t * buffer)

החזר מאגר משומש לתור המאגר לשימוש חוזר.

הגדרה בשורה 172 בקובץ camera2.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / camera2.h