Tham chiếu cấu trúc camera3_device

Tham chiếu cấu trúc camera3_device

#include < camera3.h >

Trường dữ liệu

hw_device_t chung
camera3_device_ops_t * ops
void * priv

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 3088 của tệp camera3.h .

Tài liệu thực địa

common.version phải bằng CAMERA_DEVICE_API_VERSION_3_0 để xác định thiết bị này đang triển khai phiên bản 3.0 của thiết bị máy ảnh HAL.

Các yêu cầu thực hiện:

Máy ảnh đang mở (common.module-> common.methods-> open) sẽ quay lại sau 200 mili giây và phải quay lại sau 500 mili giây. Máy ảnh đóng (common.close) sẽ quay lại sau 200 mili giây và phải quay lại sau 500 mili giây.

Độ nét ở dòng 3100 của tệp camera3.h .

Định nghĩa ở dòng 3101 của tệp camera3.h .

void * priv

Định nghĩa ở dòng 3102 của tệp camera3.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / camera3.h