tham chiếu cấu trúc camera3_error_msg

tham chiếu cấu trúc camera3_error_msg

#include < camera3.h >

Trường dữ liệu

uint32_t số_khung
camera3_stream_t * lỗi_stream
int mã lỗi

miêu tả cụ thể

camera3_error_msg_t:

Nội dung tin nhắn cho CAMERA3_MSG_ERROR

Định nghĩa tại dòng 1982 của file camera3.h .

Tài liệu hiện trường

int error_code

Mã cho lỗi này; một trong các giá trị enum CAMERA_MSG_ERROR.

Định nghĩa tại dòng 1998 của file camera3.h .

camera3_stream_t * error_stream

Con trỏ tới luồng bị lỗi. NULL nếu luồng không áp dụng được cho lỗi.

Định nghĩa tại dòng 1993 của file camera3.h .

uint32_t số khung

Số khung của yêu cầu áp dụng lỗi. 0 nếu số khung không áp dụng được cho lỗi.

Định nghĩa tại dòng 1987 của file camera3.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ camera3.h