Tham chiếu cấu trúc camera3_jpeg_blob

Tham chiếu cấu trúc camera3_jpeg_blob

#include < camera3.h >

Trường dữ liệu

uint16_t jpeg_blob_id
uint32_t jpeg_size

miêu tả cụ thể

camera3_jpeg_blob :

Tiêu đề truyền tải cho bộ đệm JPEG nén trong luồng đầu ra.

Để chụp ảnh JPEG, một luồng được tạo bằng định dạng pixel HAL_PIXEL_FORMAT_BLOB. Kích thước bộ đệm cho luồng được tính theo khung, dựa trên trường siêu dữ liệu tĩnh android.jpeg.maxSize. Vì hình ảnh JPEG nén có kích thước thay đổi nên HAL cần đưa kích thước cuối cùng của hình ảnh nén bằng cấu trúc này vào bộ đệm luồng đầu ra. Trường ID blob JPEG phải được đặt thành CAMERA3_JPEG_BLOB_ID.

Tiêu đề truyền tải phải ở cuối bộ đệm luồng đầu ra JPEG. Điều đó có nghĩa là jpeg_blob_id phải bắt đầu ở byte[buffer_size - sizeof(Camera3_jpeg_blob)], trong đó buffer_size là kích thước của bộ đệm gralloc. Bất kỳ HAL nào sử dụng tiêu đề truyền tải này đều phải tính đến nó trong android.jpeg.maxSize. Bản thân dữ liệu JPEG bắt đầu ở đầu bộ đệm và phải dài jpeg_size byte.

Định nghĩa tại dòng 1885 của file camera3.h .

Tài liệu hiện trường

uint16_t jpeg_blob_id

Định nghĩa tại dòng 1886 của file camera3.h .

uint32_t jpeg_size

Định nghĩa tại dòng 1887 của file camera3.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ camera3.h