tham chiếu cấu trúc camera3_notify_msg

tham chiếu cấu trúc camera3_notify_msg

#include < camera3.h >

Trường dữ liệu

int kiểu
liên hiệp {
lỗi camera3_error_msg_t
camera3_shutter_msg_t màn trập
uint8_t chung [32]
} tin nhắn

miêu tả cụ thể

camera3_notify_msg_t:

Cấu trúc tin nhắn gửi tới camera3_callback_ops_t.notify()

Định nghĩa tại dòng 2027 của file camera3.h .

Tài liệu hiện trường

Nội dung thông báo lỗi. Hợp lệ nếu loại là CAMERA3_MSG_ERROR

Định nghĩa tại dòng 2038 của file camera3.h .

uint8_t chung [32]

Nội dung tin nhắn chung. Được sử dụng để đảm bảo kích thước tối thiểu cho các loại tin nhắn tùy chỉnh.

Định nghĩa tại dòng 2049 của file camera3.h .

tin nhắn liên minh { ... }

Nội dung tin nhắn màn trập. Hợp lệ nếu loại là CAMERA3_MSG_SHUTTER

Định nghĩa tại dòng 2043 của file camera3.h .

kiểu int

Loại tin nhắn. Một trong số camera3_notify_msg_type hoặc tiện ích mở rộng riêng tư.

Định nghĩa tại dòng 2032 của file camera3.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ camera3.h