Tham chiếu cấu trúc camera3_shutter_msg

Tham chiếu cấu trúc camera3_shutter_msg

#include < camera3.h >

Trường dữ liệu

uint32_t frame_number
uint64_t dấu thời gian

miêu tả cụ thể

camera3_shutter_msg_t:

Nội dung tin nhắn cho CAMERA3_MSG_SHUTTER

Định nghĩa ở dòng 2007 của tệp camera3.h .

Tài liệu thực địa

uint32_t frame_number

Số khung của yêu cầu đã bắt đầu hiển thị hoặc xử lý lại.

Định nghĩa ở dòng 2011 của tệp camera3.h .

dấu thời gian uint64_t

Dấu thời gian để bắt đầu chụp. Đối với yêu cầu xử lý lại, đây phải là hình ảnh đầu vào bắt đầu chụp. Điều này phải khớp với dấu thời gian bắt đầu phơi sáng cảm biến của siêu dữ liệu kết quả chụp.

Độ nét ở dòng 2018 của tệp camera3.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / camera3.h